(Door Eric)

Oog Doorbraak in onze Evolutie

Hoe weten we of ons handelen goed is? Wat is daarvoor de maatstaf? Wat is een goede leidraad voor onze acties? Wat is ons morele kompas? Deze vragen dienen niet alleen te worden gesteld door individuen, maar ook door ondernemingen, organisaties, instanties en landen. De vraag naar een moreel kompas is eigenlijk al zo oud als dat de mens een denkend wezen is.

Er is een universele leidraad voor juist handelen. Deze wordt gegeven in de Tijdloze Wijsheidsleer die o.a. is doorgegeven door oude wijsgeren als Pythagoras, Socrates en Plato. Deze leer beschrijft o.a. de zogenaamde Levenswetten.

Het hele bestaan wordt geregeerd door wetten en omgekeerd is alles wat bestaat de expressie van wetten. Ik heb het hier niet over door mensen gemaakte wetten maar over universeel geldende wetten. Die zijn absoluut en onveranderbaar. Een bekend voorbeeld van zo’n universele wet is de Wet van de Zwaartekracht. Deze beschrijft hoe universele krachten inwerken op fysieke materie. Veel minder bekend is het bestaan van de Levenswetten. Die beschrijven hoe universele krachten inwerken op het bewustzijn.

Deze levenswetten zijn de wetten van: vrijheid, eenheid, ontwikkeling, zelfrealisatie, bestemming, oogsten en activeren. Hier beschrijf ik de Wetten van Oogsten en van Eenheid als leidraad voor moreel juist handelen.

De volledige naam van de eerste wet is ‘de Wet van Zaaien en Oogsten’. Het is de wet van oorzaak en gevolg, en wordt ook wel de Wet van Karma genoemd. Deze wet betekent dat we altijd de rekening krijgen gepresenteerd voor eerder gemaakte keuzes. Alles wat we oogsten hebben we zelf eerder gezaaid. Iedere actie, of non-actie als die wel gevraagd wordt, heeft een gevolg. En dat gevolg komt bij onszelf terug.

Dit betekent dat er geen sprake is van onrechtvaardigheid in de kosmos. Deze is perfect georganiseerd en volledig rechtvaardig. Maar voor ons is het leven nog niet voorspelbaar omdat het volledige overzicht van de werkelijkheid ons ontbreekt. Zover zijn wij nog niet in de ontwikkeling van ons bewustzijn. Daarom lijkt het leven voor ons grotendeels chaotisch en willekeurig. En daarom denken velen van ons ook dat bepaalde keuzes en handelingen zonder gevolgen blijven als niemand er weet van heeft. We denken daar dan wel mee weg te komen.

Dit is echter een misvatting. Niets blijft zonder gevolgen volgens de Tijdloze Wijsheid. Al onze gedachten en acties hebben een gevolg dat bij ons zelf terugkomt. Dat is wat de Wet van Oogsten ons vertelt. Hierdoor is het leven volstrekt rechtvaardig georganiseerd. Er kan wel enige, of zelfs een lange, tijd tussen onze actie en het gevolg daarvan zitten. Zelfs zo lang dat wij de link niet meer leggen tussen hetgeen ons ‘overkomt’ en een eerdere actie. Dat gevolg komt dan als het ware uit de lucht vallen. We hebben er geen benul van dat we deze zelf veroorzaakt hebben. Of we hebben niet eens door dat we eerder immoreel gehandeld hebben.

Dus, stel nou eens dat deze wet waar is, hoe zou je dan handelen? Hoe zou je handelen als je zou weten dat iedere handeling vroeg of laat een gevolg voor jezelf heeft? Stel dat de spreekwoorden ‘wie goed doet goed ontmoet’ en ‘boontje komt om zijn loontje’ niet zomaar uit de lucht zijn komen vallen. Hoe zou je dan handelen?

En dan hebben we ook nog de Wet van Eenheid. Die stelt dat alle wezens tezamen een eenheid vormen en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit betekent dat als jij iets doet wat een ander, of de aarde (wat ook een wezen is), schade berokkent, je daarmee ook jezelf schade toebrengt. Omdat jij en die ander, en de aarde als geheel, allen deel zijn van dezelfde eenheid. Dit is daardoor ook de wet die liefde, dienstbaarheid en broederschap benoemt als essentiële eigenschappen om als mens te kunnen evolueren naar een hoger bewustzijnsniveau.

Hier weer de vraag: hoe zou je handelen als je aan zou nemen dat jij en die- of datgene dat schade ondervindt van jouw acties deel zijn van dezelfde eenheid? Waarschijnlijk besef je dan dat de schade die dat andere deel van de eenheid ondervindt ook op jou terugslaat. Net zoals dat bij de Wet van Oogsten het geval is. Beide wetten liggen in feite in elkaars verlengde. Net zoals overigens de andere Levenswetten. Ook deze vormen één geheel en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Mochten er allerlei voorbeelden in je opkomen waarmee je denkt te kunnen aantonen dat het bovenstaande niet kan kloppen, bedenk dan dat het gevolg van jouw acties niet slechts voor je huidige persoonlijkheid gelden, maar dat ze op jouw essentie terugslaan, ook wel de ziel genoemd. Daardoor strekken de gevolgen van jouw acties zich uit over meerdere incarnaties van jouw essentie. Met ‘jij’ of ‘zelf’ in het bovenstaande wordt dus meer dan alleen jij als persoonlijkheid bedoeld. Het gaat hier over jouw ware zelf, je essentie of de ziel. Het principe van reïncarnatie, wat door zo velen in het Westen als niet bestaand terzijde wordt geschoven, is binnen de Tijdloze Wijsheid, en bij diens bovengenoemde adepten, een feit.

Als je meer wilt weten over de Tijdloze Wijsheidsleer en de Levenswetten kijk dan op artikelen en boeken-van-eric. Of mail of bel me op 06-51811696.