Foto Morya

Meester Djwhal Khul                                             Meester Morya

Tijdloze Wijsheid

De Tijdloze Wijsheid verwijst naar oude (in feite tijdloze) leringen over de aard en het ontstaan van de kosmos en de wetten die haar reguleren. Ze geeft interessante antwoorden op de grote vragen: wie zijn wij, waar komen wij vandaan, waar zijn wij naar op weg en wat is de betekenis van het leven? Ze vormt de basis van alle religies zonder er zelf een te zijn. Deze leringen overbruggen wetenschap, religie en filosofie en zijn afkomstig van de Meesters van Wijsheid of de Spirituele Hiërarchie. Lees meer hierover in het artikel De Spirituele Hierarchie en de Meesters van Wijsheid, BRES 295, jan-feb 2016, of bekijk dit filmpje.

Esoterie

Definitie

Het woord esoterie betekent ‘het inwendige’ of ‘het innerlijke’. Dit in tegenstelling tot het begrip exoterie, dat ‘het uitwendige’ of ‘het uiterlijke’ betekent. Esoterie houdt zich bezig met de niet direct zichtbare aspecten van de werkelijkheid, met de niet zintuiglijk waarneembare zaken, met de wereld van de energieën, met het wezen of de ziel achter of in de waarneembare vormen. Terwijl de exoterische natuurwetenschappen zich met name richten op de vormwereld van de uiterlijke verschijnselen, en diens waarneembare oorzaken, probeert de esoterie de ware aard van de krachten en de energieën achter de wereld van de verschijnselen te doorgronden. Kort gezegd verdiept de esoterie zich dus in de wereld van energieën.

De Wet van Oorzaak en Gevolg

Deze energieën zijn zeer divers en complex maar werken allen volgens de Wet van Oorzaak en Gevolg. Alle gevolgen (of verschijnselen) hebben een oorzaak. Al onze handelingen zijn oorzaken die een gevolg hebben. Oftewel: wat we zaaien zullen we oogsten en wat we oogsten hebben we zelf eerder gezaaid. Dit is een universele wet waar niets of niemand aan ontkomt.

Taak en doel

Het is de taak van de esoterie om de onzichtbare innerlijke oorzaken (krachten en energieën) van uiterlijke verschijnselen op te sporen. Alle gebeurtenissen en wereldbewegingen zijn expressies van de energieën uit de innerlijke (esoterische) wereld. De exoterische wereld komt dus geheel voort uit de esoterische.

Het doel van de esoterie is het achterhalen van de oeroorzaak van alles, het beantwoorden van de waarom-vraag, het zoeken naar het grotere Geheel achter de dingen. De esoterische onderzoeker leert zo om zijn kleine persoonlijke problemen binnen het grotere Geheel te plaatsen, zodoende de aandacht van zijn kleine zelf af te halen en het Grotere Zelf te ontdekken, en zich daarmee dienstbaar op te stellen.

Esoterie als wetenschap

Dit alles gebeurt op een wetenschappelijke manier. Esoterie is dan ook niets vaags of mystieks. Het is een wetenschap die zijn eigen terminologie, experimenten, deducties en wetten heeft. Het is in essentie de wetenschap van de ziel van alle dingen; de wetenschap van het zoeken naar de bron van alle verschijnselen, vormen en substantie. Uiteindelijk is het de wetenschappelijke zoektocht naar het ENE LEVEN dat alle vormen en verschijnselen tot manifestatie brengt.

antahkarana

Bouwen van de antahkarana

Een esoterische onderzoeker dient ook zo goed mogelijk te leven als een esotericus. Hij kan zijn innerlijke kennis, opgeslagen in zijn ziel, alleen ontginnen door zijn lagere persoonlijkheid ten dienste te stellen aan zijn ziel en zich steeds meer door deze laatste te laten leiden. Hij bereikt dit door een brug te bouwen (de antahkarana) tussen zijn lagere zelf (of ego met een kleine e) en Hogere Zelf, of ziel (of Ego met een grote E), door zich consequent en vastberaden te wijden aan studie, meditatie en contemplatie, en door het praktiseren van service en het cultiveren van een dienstbare houding.

Bronnen

Degenen die esoterische geschriften, zoals bijvoorbeeld De Geheime Leer van Madame Blavatsky of de boeken van Alice Bailey, bestuderen, zullen dit doen omdat ze in deze teksten een diepe waarheid herkennen. De teksten die hun oorsprong vinden in de Tijdloze Wijsheid (Ageless Wisdom) resoneren als het ware met de diep verborgen innerlijke kennis die in de ziel ligt opgeslagen. Als deze resonantie er niet is, zal men niet met deze boeken in contact komen. soterie Bredaesoterische filosofie bredaesoterische psychologie breda

Blavatski

De Tijdloze Wijsheid en Sensability

Naast de De Geheime Leer, dat het ontstaan van de kosmos (deel I) en het ontstaan van de mens (deel II) beschrijft, en de  Blue Books van Alice Bailey, vormt de Quest Universal bij de Morya Federation een belangrijke basis voor de kennis van de Tijdloze Wijsheid. Dit is een meerjarig programma dat bestaat uit dagelijkse studie naar de Tijdloze Wijsheidsleringen, meditatie en dienstbaarheid. Verdere verdieping heeft plaatsgevonden via de teacher-trainingen Esoterische Psychologie en Esoterische Astrologie bij de College of Esoteric Healing in Brugge.

In 2019 is de College of Ageless Wisdom opgericht van waaruit activiteiten worden georganiseerd, zoals lezingen, workshops en cursussen, en maandelijkse volle maan meditaties. Ook worden artikelen, boeken en nieuwsbrieven gepubliceerd. Tot slot wordt deze kennis impliciet (en bij interesse ook expliciet) ingezet in de coaching.Esoterie Bredaesoterische filosofie bredaesoterische psychologie breda